top of page

Právo zákazníka ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúcich ustanovení, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod na účely, ktoré nemožno pripísať predovšetkým ich obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti:

 

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

 

Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás

Lockige Haare
Marianna Uncikova
Kapellenweg 35/2/8
1220 Viedeň
E-mail: info@lockigehaare.at


 

o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Ak odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné. Za toto splatenie vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky.

 

Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme vrátený tovar alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Koniec poučenia o odstúpení od zmluvy

bottom of page